Yayasan FKAAI

Aqidah Salaf Abu Manshur Al -Maturidi (w. 333 H)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aqidah Salaf Abu Manshur Al -Maturidi (w. 333 H) 


Ustad Sofyan Tsauri


Umur Abu Mansur Al-Maturidi(w. 333 H) lebih tua dari al-Imam Abu Hasan Al-‘Asyari, guru-guru beliau di antaranya Abu Sulaiman Al-Juzjani lalu Abu Sulaiman belajar dengan 2 murid terbaik Imam Abu Hanifah yaitu Al-Qadhi Abu Yusuf (w.182 H)dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani (w. 189 H)

Imam Abu Hanifah sendiri mempunyai kitab Aqidah yang berjudul Fiqh Akbar yang kemudian di Syarahi oleh Abu Mansur Al-Maturidi, artinya Aqidah Al-Maturidi sangat di pengaruhi oleh Aqidahnya Imam Abu Hanifah, demikian sanad Abu Mansur Al-Maturidi yang bersambung ke Imam Abu Hanifah, sementara Abu Hanifah merupakan produk dari madrasah Ahlu ro’yi dari ulamanya sahabat nabi yaitu Abdullah Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhuma.

Di sinyalir kitab Fiqhul Akbar adalah kitab tertua yang berbicara tentang Aqidah, argumentasi nalarnya tidak melampaui sebagaimana Mu’tazilah, demikian Abu Zahrah mengatakan.

إن منهاج الماتريدية للعقل سلطان كبير فيه من غير أي شطط أو إسراف والأشاعرة يتقيدون بالنقل ويؤيدونه بالعقل.

Sesungguhnya manhaj Al-Maturidi telah menggunakan argumentasi nalar (dalil aqli) dengan porsi yang cukup besar namun tanpa melampaui botas atau berlebihan. Sedangkan manhaj Al-Asy’ari berpegang teguh dengan dalil nagli dan mengukuhkannya dengan argumentasi nalar akal (dalil agli) (Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Kairo Dar Al-Fikr, 2008 jilid 1 hal 212)

Lalu dari Al-Maturidi inilah banyak melahirkan beberapa kitab, artinya madzhab Aqidah Al-Maturidi terverifikasi oleh ulama-ulama berikutnya seperti

   1. Kitab Takwilaatu Ahlissunnah Kitab Takwilaatu Ahlissunnah adalah kitab karya Al-Imam Abu Manshur al-Maturidi Kitab ini sebetulnya adalah kitab tafsir beliau dalam menjelaskan ayat- ayat al-Quran. Oleh sebab itulah kitab tersebut juga disebut dengan kitab Tafsiru al- Maturidi. Penerbit Daru al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut menerbitkan kitab ini sebanyak 10 jilid besar. 2. Kitab Tabshiratul Adillah Fii Ushuliddin

   1. Kitab Tabshiratul Adillah Fii Ushuliddin adalah sebuah kitab akidah karya Al-Imam Abu al-Mu’in an-Nasafi rahimahullahu ta’aala (w. 508 H). Kitab Tabshiratul Adillah Fii Ushuliddin terdiri dari 2 buah jilid cetakan, penerbit al-Maktabah al-Azhariyah Litturats.

   1. Kitab Bahrul Kalam Fii Ilmi at-Tauhid, Kitab Bahrul Kalam Fii Ilmi at-Tauhid juga termasuk kitab akidah karya Al-Imam Abu al-Mu’in an-Nasafi rahimahullahu ta’aala (w. 508 H). Penerbit Daru al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut menerbitkan kitab ini dalam 1 buah jilid.

   1. Kitab at-Tamhid Fii Ushuliddin Kitab at-Tamhid Fii Ushuliddin juga termasuk kitab akidah karya Al- Imam Abu al-Mu’in an-Nasafi rahimahullahu ta’aala (w. 508 H). Penerbit Al-fatah al-Azhariyah Litturats menerbitkan kitab ini 1 buah jilid.

   1. Kitab al-Mughni Fii Ushuliddin Kitab al-Mughni Fil Ushuliddin adalah sebuah kitab akidah karya Al- mam Nuruddin as-Shabuni rahimahullahu ta’aala (w. 580 H).

   1. Kitab al-Hidayah Fii Ilmil Kalam Kitab al-Hidayah Fii Ilmi al-Kalam juga sebuah kitab akidah karya Al- Imam Nuruddin as-Shabuni rahimahullahu ta’aala (w. 580 H).

   1. Kitab al-Bidayah Min al-Kifayah. Kitab al-Bidayah Min al-Kifayah juga sebuah kitab akidah karya Al- Imam Nuruddin as-Shabuni rahimahullahu ta’aala (w. 580 H).

   1. Kitab Umdah Aqidati Ahlissunnah wal Jama’ah Kitab Umdatu Aqidati Ahlissunnah wal Jama’ah adalah sebuah kitab akidah karya Al-imam Abu al-Barakat Hafidzuddin an-Nasafi rahimahullahu to aola (w. 710 H).

   1. Kitab Madarik at-Tanzil wa Haqa’iq at-Takwil Kitab Madariju at-Tanzil wa Haqaiqu at-Takwil juga sebuah kitab akidah karya Al-Imam Abu al-Barakat Hafidzuddin an-Nasafi rahimahullahu ta’aala (w. 710 H),

   1. Kitab al-Aqa’id an-Nasafiyah Kitab al-Aqa’id an-Nasafiyah adalah sebuah kitab matan akidah karya Al-Imam Najmuddin Umar an-Nasafi rahimahullahu ta’aala (w. 537 H).

   1. Kitab Ghayatu Tahdzibi al-Kalam, Kitab Ghayatu Tahdzibi al-Kalam adalah sebuah kitab akidah karya Al- Imam Sa’duddin at-Taftazani rahimahullahu ta’aala (w. 792 H).

   1. Kitab Syarah al-Aqa’id an-Nasafiyah Kitab Syarhu al-Aqaid an-Nasafiyah juga sebuah kitab akidah karya Al-Imam Sa’duddin at-Taftazani rahimahullahu ta’aala (w. 792 H).

   1. Kitab Isyaratu al-Maram Kitab Isyaratu al-Maram Min Ibarati Al-Imam Abi Hanifah an-Nu’man adalah sebuah kitab akidah karya Al-Imam Kamaluddin al-Bayadhi rahimahullahu ta’aala (w. 1098 H). Kitab ini sangat penting sekali untuk melacak pendapat-pendapat resmi dari Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah akidah.

   1. Kitab as-Saifu al-Masyhur Kitab as-Saifu al-Masyhur Fii Syarhi Aqidati Abi Manshur adalah sebuah kitab akidah karya Al-Imam Tajuddin as-Subki as-Syafi’iy rahimahullahu ta’aala (w. 771 H). Kitab ini merupakan penjelasan atau syarah atas matan akidah karya Al-Imam Abu Manshur al-Maturidi.

   1. Kitab Talkhisu al-Adillah Liqawa’idi at-Tauhid Kitab Talkhisu al-Adillah Liqawa’idi at-Tauhid adalah sebuah kitab akidah karya Al-Imam az-Zahid Abu Ishaq al-Bukhari al-Maturidi rahimahullahu ta’aala (w. 534 H). Dalam kitab ini dijelaskan juga syarah al-Asma’ al-Husna. Penerbit Daru as-Salam menerbitkan kitab ini ke dalam 1 buah jilid. Kitab Jawahiru al-Aqa’id adalah sebuah kitab akidah karya Al-Imam Khudhari Beek al-Maturidi rahimahullahu ta’aala (w. 863 H).

   1. Kitab al-Musayarah Fii al-Aqa’id al-Munjiyah

  Kitab al-Musayarah Fii al-Aqa’id al-Munjiyah Fil al-Akhirah adalah sebuah kitab akidah karya Al-Imam al-Kamal Ibnu al-Humam al-Maturidi rahimahullahu ta’aala (w. 861 H). 18. Kitab Muljimatu al-Mujassimah, Kitab Muljimatu al-Mujassimah adalah sebuah kitab akidah karya Al- Imam Alauddin al-Bukhari al-Maturidi rahimahullahu ta’aala (w. 841 H).

    1. Kitab Syarhu al-Aqidah at-Thahawiyah Kitab matan al-Aqidah at-Thahawiyah disyarah oleh banyak ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jama’ah.

   Diantara para ulama dari kalangan madzhab Maturidiyah yang mensyarah kitab al-Aqidah at-Thahawiyah adalah Al-Imam Akmaluddin al-Babarti, Al-Imam Syuja’uddin at-Turkistani dan Al-Imam Sirajuddin al-Ghaznawi.

     1. Kitab Minahu ar-Raudh al-Azhar . Kitab Minahu ar-Raudh al-Azhar Fii Syarhi al-Fiqh al-Akbar adalah sebuah kitab akidah karya Al-Imam al-Mulaa Ali al-Qaari al-Maturidi rahimahullahu ta’aala (w. 1014 H).

    Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan kitabnya Al-Imam Abu Hanifah yang berjudul al-Fiqh al-Akbar. Dengan kitab syarah ini kita bisa melihat Salafi Wahabi yang mencoba untuk merubah atau memelintir isi kitab al-Fiqh al-Akbar karya Al-Imam Abu Hanifah.

    Sebagaimana kitab-kitab Fiqh juga melalui proses verifikasi dari Ashah dan Ashab nya, sehingga lahirlah sebuah Madzhab Fiqh yang mu’tamad (paten), demikian dalam madzhab Aqidah, melalui proses yang panjang, sehingga Madzhab fiqh Hanafiah dan madzhab Aqidahnya, tersebar dan membentang dari Eropa timur, Turki, Asia Tengah, Asia selatan Hindustan hingga ke Burma Rohingya, 46 persen dari populasi 1,7 milyar manusia, berpegang pada mazhab Fiqh dan Aqidah ini, demikian Aqidah Asya’irah juga membentang dari ujung Afrika Utara, di mulai negeri Maroko hingga ke Merauke Indonesia, Inilah Suwadzul ‘Adzhom sesungguhnya Waallahu’Alam (Bersambung).


    Sofyan Tsauri

    Berita Terbaru

    peluncuran buku tony soemarno

    The Power of Forgiveness :

    Antara Penyintas Bom dan Mantan Pelaku Terorisme 5 Agustus 2023 merupakan Hari Peringatan 20 Tahun Tragedi Bom JW Marriott. Peristiwa ledakan bom di hotel JW

    Read More »

    20 Tahun Tragedi JW Marriott : Bukan soal Meratapi Tragedi, Namun Menjadi Pembelajaran Agar Tidak Terjadi Lagi Aksi Teror di Tanah Air Kita

    Yayasan FKAAI kembali mengadakan acara peringatan tragedi bom JW Marriott pada hari Sabtu, 5 Agustus 2023 lalu di Shan Café & Gallery, Atrium Lippo Mall Plaza Semanggi, Jakarta. Kegiatan ini berjudul “Memperingati 20 Tahun Tragedi Bom JW Marriott dan Bedah Buku ‘The Power of Forgiveness : Memoar Korban Bom JW Marriott” […]

    Read More »

    Pesona Wanita Khawarij

    Pesona Wanita Khawarij  Ustad Sofyan Tsauri Salah satu penyerangan Polsek Astana Anyar Bandung, ternyata menyimpan cerita yang haru, tsk Agus Suyatno di khulu’ oleh istrinya,

    Read More »